کیت الایزا

دعوت به چهارمین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی

 

بدینوسیله شرکت پیشتاز طب زمان شما را به بازدید از غرفه خود در چهارمین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی

به نشانی ذیل دعوت می نماید. 

 

زمان  :  پنج   الی  هفت  آبان ماه 

مکان :  دانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکزهمایش های رازی- طبقه همکف- غرفه A9 و B10