کیت الایزا

بیوشیمی عمومی

 More Information

 Kit Content

Volume(ml)

 Method

 Product Name

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R1:2*30  R2:2*10

  80

 Enzymatic

 HbA1C

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

R1:2*30  R2:2*10

  80

Enzymatic

HbA1C-Hitachi917

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R1:4*30  R2:2*10

140

 Enzymatic

 HbA1C

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R1:1*45  R2:1*15

 60

 Elimination

 HDL Direct

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R1:1*45  R2:1*15

 60

  Elimination

 LDL Direct

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

R1:1x75  R2:1x25

100

Chromazurol B

TIBC