کیت الایزا

هیئت مدیره و متخصصین

 

 

 

بهروز حاجیان تهرانی بهزاد حاجیان تهرانی بابک باقر نظری
مدیر عامل

قائم مقام مدیرعامل و 

رییس هیات مدیره 

عضو هیات مدیره
     
دکتر سید مهدی بوترابی دکتر علی میر جلیلی دکتر پرویز کواکب
مدیرتحقیقات و ناظر فنی  مدیر تضمین کیفیت مدیر کنترل کیفیت