کیت الایزا

مقالات

ردیف عنوان مقاله PDF
1 جداسازی Anti-dsDNA IgG بوسیله تست الایزا غیرمستقیم با استفاده از دو منبع مختلف dsDNA اشرشیاکلی و تیموس گوساله
2  Development of ELISA Method For Primary Detection of HCV Using Core Antigen
3 Comparing the detection of HIV P24 antigen by human and mouse monoclonal antibodies    
4  Diagnosis of helicobacter pylori infection by ELISA stool antigen & comparison with the other diagnostic methods
5 تفسیر آزمایشگاهی تست های هپاتیت