کیت الایزا

کنترل

 More Information

 Contents

(Volume(ml

 Name Of Controls

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R:1*5

 5

Normal Control Serum

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

  R:1*5

 5

 Pathogen Control Serum

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R:1*1

 1

 Lipid Control 1

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R:1*1

1

 Lipid Control 2

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R:2*1

 2

Hb A1c Control 1&2