کیت الایزا

کالیبراتور

 More Information

 Contents

(Volume(ml

 Name Of Calibrators

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R:1*3

 3

Multi Calibrator XL

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

  R:2*1

 2

 Hb A1c Calibrator

مشاهده جزئیات فنی بیشتر

 R:1*2

 2

 Lipid Calibrator